Dziennik budowy – jak go wypełniać i do czego służy?

5 minut czytania

Dziennik budowy to obowiązkowy element prowadzenia dokumentacji, który należy założyć przed rozpoczęciem budowy.

Dziennik budowy to obowiązkowy element prowadzenia dokumentacji, który wynika z 45 artykułu ustawy Prawo budowlane i zostało to doprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. W dzienniku budowy znajdują się wszystkie istotne zdarzenia przedstawiające przebieg robót budowlanych. Samo założenie dziennika budowy musi nastąpić przed rozpoczęciem budowy.

Do czego służy?

Rejestracja dziennika wymaga oświadczenia kierownika robót o przyjęciu obowiązków, wpisanie do dziennika pracowników pełniących funkcje techniczne oraz wypełnienie strony tytułowej. Jest on wydawany odpłatnie przez organ, który wydal pozwolenie na budowę, zarejestrował dokument i ostemplował go na każdej stronie.

Dziennik budowy to obecnie książka ze stronami w formacie A4 z podwójnym papierem umożliwiającym tworzenie kopii i odrywanie ich od zeszytu, zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Należy pamiętać, że dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

Dziennik budowy zawiera w sobie opis wszystkich prowadzonych etapów prac, przerwy albo zawieszenia. Każdy wpis musi być opatrzony datą oraz podpisem osoby, która go dodawała. Co ważniejsze, dziennik budowy musi być trzymany w bezpiecznym miejscu na terenie budowy lub rozbiórki, a w przypadku jego uszkodzenia lub zniknięcia, należy odtworzyć go z zachowaniem pieczęci urzędowych.

Prowadzona dokumentacja musi być wykonana w sposób wyczerpujący. Celem jest to, aby dało się z niej odczytać, jakie pracy, kiedy oraz w jaki sposób zostały wykonane.

Gdzie kupić dziennik?

Dziennik można kupić w księgarni, punkcie sprzedaży druków w urzędzie lub w sklepach budowlanych. Przy wyborze należy kierować się tylko wielkością realizowanej inwestycji. W zależności od tego trzeba wybrać dziennik zawierający odpowiednią liczbę stron.

Jak wypełniać dziennik budowy?

Nowe zapisy do dziennika budowy mogą dodawać wyłącznie uprawnione do tego osoby, a uprawnienia wynikają z zapisów w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Uprawnionymi osobami są:

  • inwestor,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • projektant,
  • kierownik budowy,
  • kierownik robót budowlanych,
  • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
  • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.

Osoba uprawniona musi wprowadzać wpisy w porządku chronologicznym. W przypadku konieczności ich edycji, należy skreślić dany tekst i wprowadzić poprawioną treść wraz z uzasadnieniem.

Po zakończeniu prac kierownik składa na stronach dziennika oświadczenie o zgodności obiektu z projektem i przepisami. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem budowy do odbiory.

Elektroniczny dziennik budowy

Od czerwca 2021 Główny Urząd Nadzoru Budownictwa oferuje dostęp z poziomu ich platformy webowej do stworzenia i edytowania dziennika budowy w wersji elektronicznej. Pełną listę dostępnych do wypełnienia wniosków elektronicznych można znaleźć na stronie GUNB.

Guider oferuje możliwości prowadzenia elektronicznych raportów z pracy i dzienników budowy. Dzięki temu z poziomu jednej wspólnej platformy wszyscy uprawnieni interesariusze mogą wprowadzać nowe wpisy, przeglądać te już istniejące. W ten sposób da się wymiernie zoptymalizować koszty administracyjne.

Dowiedz się więcej, co zyskasz używając Guidera w swojej firmie.